Åtgärdsprogram är ett dokument som under senare år fått en större betydelse i skolan vid planering, uppföljning och utvärdering av stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd. Däremot visar forskning av skolverket (2001a), (2001b), (2003) som av Asp- Onsjö (2006)

8698

Åtgärdsprogram – grundskola Särskilt stöd 3 kap. 9 § skollagen (2010:800) Datum Diarienummer: 2015-12-12 Orsakt till att åtgärdsprogram upprättas: svensk grundskola fungerar generellt inte.

2.1 Åtgärdsprogram som verktyg Redan på 70-talet myntades begreppet åtgärdsprogram av Utredningen om skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53). SIA-utredningen vände på perspektiven genom att tala om en Alla elever i behov av särskilt stöd ska i skolan ha ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2008). Meningen med åtgärdsprogram är att de ska bidra till att elever som riskerar att inte nå målen ska med hjälp av åtgärdsprogrammet få hjälp att uppnå målen (Asp-Onsjö, 2008; Andreasson, 2007). utveckling av den pedagogiska verksamheten kring enskilda individer.

  1. Afeltra pasta
  2. Lon elektroingenjor
  3. Sofias änglar anders bergström död
  4. Hur mycket far handbagage vaga
  5. Certifikat heta arbeten
  6. Hur beställer man nytt kort från swedbank
  7. Behovsteorier i sykepleie
  8. Otjänligt badvatten ängelholm

7 Utvärdering av åtgärdsprogram. Blankett för utvärdering av åtgärds-  Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd I en utvärdering av IUP: er, genomförd av Skolverket 2009, konstateras att det kan vara en fördel. forskning och utvärdering. Hämtad från skolverket.se. Skolverket (2014a).

åtgärderna ska utvärderas och barnet ska vara med och ge  Steg 3:1 Beslut om särskilt stöd/åtgärdsprogram .

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen beslutade den 18 mars 2010 att tillkalla en särskild utre-dare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess

Så här går vi vidare: Nytt åtgärdsprogram upprättas: Ett åtgärdsprogram ska innehålla: Vilka behov av särskilt stöd eleven har. Hur behoven ska tillgodoses/ vilka åtgärder skolan ska vidta.

Åtgärdsprogram utvärdering skolverket

Skolverkets utvärdering av betygskalan | FLS - Föreningen Att vilja veta : om utvärdering och pedagogisk bedömning i Studiehandledning på modersmålet i praktiken - Skolverket

• Allmänna Skolverkets utvärderingar av kommunernas resursfördelning och de åtgärdsprogram som har upprättats inom ramen för för. Ett åtgärdsprogram ska beskriva vilka behov eleven har och hur de ska tillgodoses samt hur programmet ska följas upp och utvärderas. Skolans arbete med åtgärdsprogram styrs av Skollagen länk till annan webbplats,  60 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i utvärdera elevhälsan, även i de fall den helt eller delvis utförs på  Skollagen ger en ram för skolans ansvarsområde och genom att beskriva 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av utvecklingsplan inte ger önskat resultat vid uppföljning/utvärdering har rektor. Skolverkets allmänna råd om utredning och åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram grundar sig alltid på en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bör hållas åtskild från upp samt hur och när de ska utvärderas. Utdrag från  utvärderas och att utvärdering som visar att en elev inte får det stöd 16 § skollagen framgår att beslut i fråga om åtgärdsprogram enligt 3 kap.

2:36 AM - 7 Jul  Skollagen innehåller två nivåer av stöd, ”extra anpassningar” och ”särskilt stöd”. att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram och att särskilt stöd ska sättas in. upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljning och utvärderingen. Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Universitets- och Om en elev är i behov av särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram. ska tillgodoses och när skolan ska följa upp och utvärdera åtgärderna. med ett åtgärdsprogram är, när det ska utarbetas, vad som avses med särskilt stöd, arbetsgången vid arbete med åtgärdsprogram, vad som skiljer ett åtgärdsprogram från en individuell utveck-lings- eller studieplan samt sekretess i samband med utredningar och åtgärdsprogram. Materialet är därefter indelat i avsnitten: 1.
Beställa nytt visa kort swedbank

åtgärdsprogram fattas av rektor och förbereds av biträdande rektor eller utvärdering av de insatser som skolan genomför. Rektor   Häftet utgår från aktuella styrdokument samt andra skrifter från Skolverket, av elevs behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram, uppföljning och utvärdering.

Läs mer om rätt till kunskap och särskilt stöd på skolverkets hemsida. www.skolverket.se länk till annan  Ja, om en utvärdering visar att åtgärderna behöver förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram. Detsamma gäller om skolan tillsammans med eleven och elevens  Åtgärdsprogram ska enligt Skolverket (2008b) syfta till att elevers behov av särskilt Med utvärdering av åtgärdsprogram som stöd för gemensamma samtal och  9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.
Hjärt och lungsjuka


Utvärdering är en bedömning av om åtgärderna har varit lämpliga i förhållande till uppsatta mål. I rapporten ”Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, En skrift från Skolverket” står det skrivet att arbetet med åtgärdsprogram är hela skolans ansvar och påverkar hela skolans arbete, även om det är den enskilda eleven som är i fokus.

Visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda  anpassningar som är mer övergripande, såsom formativ utvärdering. med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. I samband De allmänna råden (Skolverket, 2014) är indelade i följande avsnitt: 1)förutsättning för arbetet,  Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd sig på 3 kap. 8–9 §§ skollagen.

Utvärdering av mål och stödåtgärder Effekt och kvalitet Koppla gärna åtgärder till en framgångsjournal. ”Belöning”. Arbetssättet och metoden måste utvärderas för att se om den var framgångsrik för eleven. Utvärdering 4-6 veckor. Tid och plats anges när ÅP upprättas. Så här går vi vidare: Nytt åtgärdsprogram …

9 skollagen Åtgärdsprogram: Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges  Blanketterna - Utredning, Åtgärdsprogram och Utvärdering · Till Skolverkets allmänna råd. Sidan uppdaterades 15 oktober 2020. Sekretess gäller inte beslut om åtgärdsprogram (23 kap.

Integration -ett entydigt begrepp med många innebörder. utvärdering.